پد دستگاه پولیش از سه طبقه بندی عمده تشکیل شده است. فوم، پشم، و میکروفیبر وجود دارد . هر کدام از پد دستگاه پولیش را می‌توان روی پولیشر های دوال اکشن اوربیتال یا روتاری بادی  استفاده کرد.

پد پولیش اسفنجی (91)

پدهای میکروفایبر (11)

وول پد WOOL (22)