نمایش یک نتیجه

با ایجاد یک سطح شیمیایی مقاوم ، یک کوارتز یا یک پوشش سرامیکی باعث می شود که رنگ وسیله نقلیه از آلودگی های مختلف محافظت شود. نتیجه این است که رنگ آمیزی در برابر رنگ آمیزی و خاکی مقاوم تر خواهد شد (مثلاً از * آهک پرنده و باران اسید / قلیایی). * به شرط اینکه آلودگی به موقع از بین برود.