اسپری ترکیبی سرامیک واکس ترتل

  • درخشش و محافظت
  • حفظ خواص سرامیک
  • بازسازی سرامیک
  • حذف خراش ایجاد شده