صفحه خمیر کلی بار 150 میلی متر سوناکس

  • ایده آل برای حذف جرم رنگ
  • حذف لکه
  • حذف شیره درخت
  • حذف گرده رنگ
  • به کارگیری تا 60 خودرو