پد پولیش زبر روپس Ø 150/180 MM اوربیتال سایز 21

روپس

  • بازسازی رنگ خودرو
  • حذف خط با خش های عمیق
  • مورد استفاده در دستگاهی LHR 21
  • اوربیتال زبر