مايع چربي زدا پايه آب مادرز مدل 87538

  • تمیز کننده بسیار قدرتمند
  • حذف انواع چربی و گریس
  • بدون آسیب به رنگ