نگهدارنده دستگاه پولیش روپس

1,675,000 تومان

  • 9.HOLDER

  • ساماندهی محل کار

  • باعث افزایش کارآیی ،

  • صرفه جویی در وقت

  • کاهش استرس ناشی از کار شود.