دستگاه پوليش اوربیتال روپس® سایز ۷۵ کیت E/BOX

  • عمل دوگانه اصلاح رنگ
  • برای مناطق کوچک و پیچیده
  • دارای سرعت متغیر 1700 – 4200