نمایش دادن همه 9 نتیجه

مشخصه های بزرگ آن مدار Ø21mm و Ø150 میلی متر روپس پد پشتیبانی از برق LHR 21ES پولیش مداری تصادفی است perrfect برای کار مناطق سطح بزرگ . پولیش کاملا متعادل، همراه با Ø150 / 180 لنت فوم میلی متر پرداخت از روپس پاگنده وسیعی، تضمین برش سریع و پایان بی عیب و نقص.