اسپری آبگریز کننده و پاک کننده شیشه RainX

معرفی  کالا:
  اسپری تمیز کننده و آب گریز کننده شیشه
ایجاد خاصیت نانو بر روی شیشه که موجب دفع و گریز دادن قطرات باران، برف و یخ می شود.
  ایجاد میدان دید و راحتی بیشتر برای سرنشینان و راننده
 پاک کننده یخ، نمک ، گل و حشرات از سطح شیشه