کیت کامل دستگاه پولیش اوربیتال روپس مارک 2 سایز LHR21II/DLX

روپس

داده های تکنیکی

کنترل سرعت
وزنکیلوگرم2600
RPM2000 – 4200
قدرتW / اسب بخار500
مدارمیلی متر21
Ø پد پولیش حداکثرمیلی متر180
Ø پشتیبانمیلی متر150