چراغ LED دیتیلینگ جیون مدل PRISM PLUS

  • روشنایی حرفه ای
  • مشاهده همه نواقص
  • کنترل نور
  • 10 ساعت عمر باتری
  • دما: 2500K / 3500K / 4500K / 5500K / 6500K